a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Led Reklam Panosu

T.C.

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 İHALE İLANI

 

1-) İDARENİN

               a) Adı                                                               : Akyazı Belediyesi

               b) Adresi                                                          : Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi caddesi                     No:1 Akyazı SAKARYA

               c) Telefon ve faks numarası                             : 0 264 418 1431 – 0 264 418 1435

               d)Elektronik posta adresi (varsa)                    :

2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI                                          

Akyazı Belediyesi sınırları dâhilinde Ömercikler Mahallesi 8002 Sokakta bulunan ve belediye tarafından belirlenecek olan alana konulmak üzere; ekli teknik şartnamede özellikleri yazılı 1 Adet Led Reklam Panosunun Belediyemizce uygun görülen bir noktaya kira bedeli ve Belediyemizin tanıtım ve reklamlarının yayınlanması karşılığında 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile                 

4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI

İhale 12.05.2015 Salı günü saat: 10:00`da Akyazı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-) İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

5.1- İşin Tahmin edilen bedeli 3 yıllık 10.800,00-TL (Onbinsekizyüz)`dir.

5.2- Geçici teminat bedeli 324,00-TL (Üçyüzyirmidört)’dir.

5.3-  Güvence Bedeli olarak 3 yıllık ihale bedelin %10`u 1080,00 (Binseksen TL`dir.

6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

6.1- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi  No:1 Akyazı SAKARYA adresinde bulunan Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç saat 9:00`a kadar 100,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.     

7-)          İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c)Başvuracakların Belediye ve vergi dairesinden aldıkları borcu yoktur yazısı.

ç) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat tutarının ve güvence bedelinin yatırıldığına dair belge,

e) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

     2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,

f) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

g) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

8-) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.